log in

Za pola godine rada 50 žalbi o ugrožavanju dječijih prava

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Kancelariji Ombudsmana za djecu Republike Srpske u Bijeljini za šest mjeseci rada podneseno je 50 žalbi o ugrožavanju dječijih prava, od kojih se 40 odsto odnosilo na ugroženost ličnih prava djeteta, a 20 odsto na nasilje nad djecom i među djecom.

Zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanke Vuković rekla je Srni da su prava djece ugrožena u svim sferama njihovog života, a prioritetno u oblasti ličnih prava.

"U najvećem broju na nivou Srpske, a i u Bijeljini, prijavama se ukazuje na ugroženost djece u postupcima konfliktnih razvoda braka ili prekida vanbračne zajednice, i u tom kontekstu pitanja povjeravanja maloljetne djece jednom od roditelja, kontaktiranja sa drugim roditeljem i plaćanja alimentacije", navela je Vukovićeva.

Ona je istakla da od ukupnog broja žalbi podnesenih Kancelariji u Bijeljini, 40 odsto ili 20 prijava ukazivalo je na ugroženost ličnih prava djece.

"Djeca trpe najveću štetu nerazriješenih partnerskih odnosa roditelja, gdje nerijetko roditelji instrumentalizuju djecu i `uvlače` ih u svoje konfliktne odnose, kao i nezadovoljstva odlukama organa starateljstva ili suda", rekla je Vukovićeva.

Ona je naglasila da su u ovim slučajevimam, osim ostalog, evidentirana i ugrožavanja prava djeteta na učešće u donošenju odluka koje se tiču njih, čime je ugrožen osnovni postulat Konvencije UN da se zadovolji najbolji interes djeteta.

Prema njenim riječima, kada je riječ o isplati alimentacije, aktuelna je priča o takozvanom "alimentacionom fondu", koji bi bio u funkciji podrške djeci i zaštiti od neodgovornog roditelja.

"Uglavnom se smatra da su očevi ti koji izbjegavaju svoje obaveze, međutim iskustvo Kancelarije u Bijeljini to demantuje", kaže Vukovićeva, navodeći da je u toku postupak gdje je majka napustila porodicu, ostavila maloljetno dijete sa smetnjama u razvoju, izbjegava da plaća alimentaciju i rijetko ga viđa, pošto je formirala novu porodicu.

Ona je ukazala da su prava tog djeteta višestruko ugrožena, kao i njegov dalji psiho-fizički razvoj.

Prema njenim riječima, druga oblast u kojoj je bio značajan broj žalbi Kancelariji je pitanje nasilja nad djecom i među djecom, a bilo ih je 20 odsto od svih prijava, odnosno 10 prijava.

"Nasilje je svavako jedan od značajnih problema današnjice, a posebno vršnjačko nasilje koje predstavlja jedno od vrlo ozbiljnih urušavanja prava djece, kako žrtve tako i nasilnika", kaže Vukovićeva.

Ona je naglasila da se bilježi trend pojave vršnjačkog nasilja u nižoj uzrasnoj dobi u osnovnim školama, od osam do devet godina.

Vukovićeva je navela da su radi prevencije ovog problema neophodne kontinuirane edukacije prosvjetnih radnika, zaposlenih u pedagoško-psihološkim službama i roditelja, kako za djecu-žrtve, tako i za djecu-nasilnike.

Prema njenim riječima, ostvarena je saradnja Kancelarije ombudsmana sa timovima škola "Briga o djeci-zajednička odgovornost", u cilju adekvatnijeg odgovora na probleme vršnjačkog nasilja.

Vukovićeva je dodala da su se ostale prijave odnosile na socijalno-ekonomska prava djece, prava djece sa smetnjama u razvoju, prava u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, školskog obrazovanja i drugo.

"Žalbe se, očekivano, s obzirom na oblast urušavanja dječijih prava odnose na rad centara za socijalni rad, lokalnih institucija, škola, ministarstava i sudova /zbog dužine trajanja pojedinih postupaka/", navela je Vukovićeva.

Ona je rekla da se određeni broj prijava/žalbi u Kancelariji Ombudsmana za djecu u Bijeljini, razrješava putem medijacije i savjetodavno, što ubrzava postupke otklanjanja povrede prava djeteta, što i jeste krajnji cilj i smisao djelovanja Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Vukovićeva je dodala da je 50 podnesenih prijava i žalbi za ugrožavanje dječijih prava, u šest mjeseci rada Kancelarije, značajan broj u odnosu na 2017. godinu kada je funkcionisao "uredovni dan" jednom mjesečno u Bijeljini i kada je za cijelu godinu bilo ukupno 47 žalbi/prijava.

Institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske počela je sa radom 2008. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske donijela Zakon o Ombudsmanu za djecu Republike Srpske.

Svoj rad bazira na dosljednoj primjeni Konvencije UN o pravima djeteta, koji pored opštih ljudskih prava, prepoznaje i specifična prava djeteta.

Narodna skupština Republike Srpske je u prvom kvartalu prethodne godine imenovala zamjenika Ombudsmana za djecu iz Bijeljine Jovanku Vuković, nakon čega je narodni poslanik iz Bijeljine Milica Lovrić pokrenula inicijativu da se otvori Kancelarija ove institucije u Bijeljini.

Društvene mreže